Науково-дослідна робота студентів

Версія для друку

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

Для покращення організації науково-дослідної роботи студентів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу активізувалося впровадження нових організаційних форм змагань серед студентської молоді, розроблено систему заходів щодо морального та матеріального заохочення студентів, стимулювання праці науково-педагогічних працівників, які займаються науково-дослідною роботою. Науково-дослідна робота студентів є складовою частиною загального процесу і призначена для поглиблення та зміцнення знань, отриманих на лекційних, лабораторних, практичних та семінарських заняттях з метою використання їх під час виконання курсових робіт та дипломних проектів, а також виступає важливим засобом якісної підготовки та виховання кваліфікованих фахівців для нафтогазового комплексу України. У стінах вузу постійно поводиться значна робота з формування національної системи  вищої (зокрема, нафтогазової) освіти з метою входження її у Болонський процес.

Вже стало традицією щорічне проведення конкурсів на кращу наукову роботу серед студентської молоді. Ці конкурси є плацдармом проби сил, критерієм виявлення талановитої молоді та відкривають шлях студентам для участі у формуванні інтелекту української нації.

Сьогодні всі розуміють: щоб здійснити потужний економічний ривок у групу країн-лідерів, слід будувати економіку, спрямовану, в першу чергу, на реалізацію наукових досягнень та новітніх технологій. Україна природно має величезний потенціал для такого ривка. Студентська молодь повинна відіграти у цьому одну із провідних ролей, оскільки здатна зробити вагомий внесок у розбудову вітчизняної науки.

Колегія Міністерства освіти і науки України відзначає актуальність та необхідність у здійсненні заходів, спрямованих на виявлення та залучення творчої молоді до вирішення питань з удосконалення навчальної та наукової роботи студентів, підвищення рівня їх фахової підготовки, виконання дослідницької діяльності.

На випускних кафедрах університету створено студентсько-технологічні бюро, робота яких проводиться за трьома напрямами:

- робота за плановою держбюджетною тематикою;

- розроблення обладнання та технологічних процесів на замовлення підприємств, розроблення бізнес-проектів, спрямованих на розвиток соціально-економічної інфраструктури регіону;

- роботи, спрямовані на покращання лабораторної бази університету.

В університеті створено навчально-науково-дослідну лабораторію бурового обладнання і технологічних процесів.

Дослідницька робота студентів у СТБ та науково-дослідних лабораторіях дає змогу отримувати наукові результати, що використовуються при виконанні  реальних курсових та  дипломних проектів, які рекомендовані для впроваджені на конкретних підприємствах області.

Слід зауважити, що більшість студентів-членів студентських конструкторсько-технологічних бюро (СКТБ) навчаються на “добре” та “відмінно”, володіють ПК, працюють  в мережі Інтернет. Частина студентів проходить стажування за кордоном, а після закінчення навчання в університеті навчається в аспірантурі.